Crosby-Ironton

Crosby-Ironton

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  6:30am - 8:30am
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  3:00pm - 5:00pm
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  3:45pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Commons
  5:00pm - 7:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
 • 5
  6:30am - 8:30am
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  3:00pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  3:30pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  3:45pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Commons
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  5:00pm
  (Rescheduled)
  @Detroit Lakes High School
  5:30pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:30pm - 7:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
 • 6
  6:30am - 8:30am
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 4:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  3:30pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:45pm - 4:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Commons
  4:30pm - 6:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
 • 7
  6:30am - 8:30am
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  3:00pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  3:30pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  3:45pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Commons
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  5:30pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:30pm - 7:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
 • 8
  6:30am - 8:30am
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  6:30am - 8:00am
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  9:00am - 11:00am
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  3:30pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:45pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Commons
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  5:00pm
  (Postponed)
  @Holdingford High School
  5:30pm - 7:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
 • 9
  8:00am - 1:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  9:00am - 12:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  11:00am
  (Rescheduled)
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
  Group A: 11:00 start Group B: 1:00 start
 • 24
 • 25
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  4:30pm
  @Crosby-Ironton High School
  Woock Gym
  5:00pm - 7:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Cuyuna Range Elementary School
  6:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
 • 26
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  4:30pm
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  5:00pm
  @Wadena-Deer Creek Elementary School
  C-I vs. WDC 5pm C-I vs. PR 6pm
  5:15pm
  @Breezy Point Hockey Arena
  5:15pm
  @Hallett Community Center
  6:00pm
  @Pillager High School
  6:00pm
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
  7:00pm
  @Breezy Point Hockey Arena
  7:00pm
  @Hallett Community Center
  7:30pm
  @Pillager High School
  7:30pm
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
 • 27
  8:00am - 12:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 4:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  3:30pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:45pm - 4:30pm
  @Crosby-Ironton High School - Commons
  4:30pm - 6:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
 • 28
  3:00pm - 5:00pm
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  4:30pm
  @Isle Recreation & Education Center
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Cuyuna Range Elementary School
  5:15pm
  @Breezy Point Hockey Arena
  5:45pm
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
  5:45pm
  @Crosby-Ironton High School
  Woock Gym
  6:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School-Wrestling Room
  7:00pm
  @Breezy Point Hockey Arena
  7:15pm
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
 • 29
  6:30am - 8:00am
  @Crosby-Ironton High School - Galovich Gym
  3:00pm - 5:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  3:30pm - 5:30pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  5:00pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - Woock Gym
  5:00pm
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
  Weigh ins/Skin check 4:00 C-I vs. RLC 1st BHVPP vs. RLC 2nd C-I vs. BHVPP 3rd
  5:15pm
  @Breezy Point Hockey Arena
  5:30pm - 8:00pm
  @Crosby-Ironton High School - PE Gym
  7:00pm
  @Breezy Point Hockey Arena
  Varsity only!
 • 30
  TBD
  (Rescheduled)
  @Wadena-Deer Creek High School
  6:00pm
  @Crosby-Ironton High School
  Galovich Gym
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6